top of page

Obchodní podmínky

1. Účel a rozsah platnosti

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) upravují smluvní vztahy vzniklé v souvislosti se smlouvou uzavřenou prostřednictvím vzdálené komunikace na webu www.mishabeauty.cz mezi Michaelou Suchou se sídlem V úvoze 224, 277 15 Tišice, IČ: 02721457, tel. č. 775313590 email sucha.m@post.cz (dále také jen „Lektor“) a klientem.

 • Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Lektorem a klientem (který může být spotřebitelem, tj. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) kdy klient potvrzením nabídky, v následném kroku pak i úhradou zálohové faktury stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi ním a Lektorem. Smluvní vztahy dle těchto VOP se řídí českým právem a platí v plném rozsahu, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě mají odchylná ujednání obsažená ve smlouvě (objednávce) přednost před těmito VOP.

 • Tyto VOP jsou účinné od 1.4.2023. Lektor je oprávněn VOP změnit či zrušit v případech, u kterých vyplývá rozumná potřeba jejich pozdější změny. V případě změny VOP se změněnými VOP řídí vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP. V případě, že se Lektor rozhodne změnit či zrušit VOP, bude aktuálně platné a účinné znění VOP vždy zveřejněno na webových stránkách lektora, případně i na dalších webových portálech provozovaných lektorem, aby se s aktuálním zněním VOP mohli všichni zájemci o uzavření kupní smlouvy a další osoby seznámit.

 

2. Definice pojmů

 • Nabídkou se v těchto VOP rozumí konkrétní nabídka Lektora na dodání služby ve prospěch určitého klienta. Každá jednotlivá nabídka obsahuje datum vystavení, konec platnosti, přesnou specifikaci služby, identifikační údaj klienta, cenu služby, a případně další rozhodné skutečnosti pro realizaci objednávky.

 • Objednávkou se v těchto VOP rozumí závazná akceptace nabídky Lektora ze strany klienta, čímž klient potvrzuje v plném rozsahu a bez výhrad akceptaci specifikace vybraného plánu členství/kursu uvedeného v nabídce, jeho cenu a platební podmínky. Závaznou akceptací nabídky klienta se rozumí i úhrada zálohové platby. Klient bere při objednávce (resp. jejím zaslání Lektorovi) výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení.

 • Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, tel. číslo, fakturační a dodací adresa, e-mail.

 • Produktem se rozumí objednávaná služba. Může jím být také konzultační hodina.

 

3. Vznik smluvního vztahu

 • Smlouva je po splnění následujících podmínek:

 • registrace klienta na Webu;

 • zaslání řádné Objednávky služeb;

 • uhrazení zálohové faktury; a

 • přijetím potvrzovacího emailu.

  • Přijetí Objednávky bude klientovi potvrzeno zasláním e-mailu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce (dále také jako „Potvrzení“). Přílohou potvrzujícího e-mailu je shrnutí objednávky a tyto VOP. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou poté možné jen na základě dohody s Lektorem. Potvrzení obsahuje také údaj, že klient výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku.

  • Smlouva uzavřená s klientem bude uložena u Lektora. Uložená smlouva bude na základě žádosti klient zaslána klientovi prostřednictvím emailu.

 

4. Dodací podmínky

 • Objednávku může klient učinit možnými způsoby: prostřednictvím webu www.mishabeauty.cz

 • Objednaný  platební plán členství/kurs Lektor zajistí klientovi nejpozději do 2 pracovních dnů od uhrazení zálohové faktury (provedení zálohové platby).

 • Způsob zpřístupnění kurzů

1. Digitální obsah online Akademie/kurzu (dále také Produkt) Vám bude zpřístupněn  na základě registrace, uvedením přihlašovacího e-mailu a hesla nebo přihlášením přes účet Google či Facebook, kterým je podmíněna úhrada zvoleného platebního plánu/kurzu.

2. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn analogicky dle 4.1 nebo zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

3. Digitální obsah e-booku Vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

4. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.

 • Čas zpřístupnění digitálního obsahu

1. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na můj bankovní účet. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým online převodem Vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.

3. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

 • Délka přístupnosti digitálního produktu

1. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný navždy. 

 • Aktualizaci digitálního obsahu

1. Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.

2. Budu Vám však poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to můžete rozumně očekávat. V takovém případě Vás upozorním, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji můžete provést a že v případě jejího neprovedení nemáte práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže v Objednávce vezmete na vědomí a výslovně odsouhlasíte, že po zpřístupnění digitálního obsahu Vám nebudu poskytovat jeho aktualizace.

 • Funkčnost a dostupnost digitálního obsahu

1. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).

2. Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti Vy jako Klient.

 

5. Cena, platební podmínky a měsíční členství

 • Veškeré ceny zboží nebo služeb plněných na základě objednávek jsou smluvní. Cena je zásadně platná a závazná po dobu platnosti nabídky a po potvrzení objednávkou i v celé délce smluvního vztahu.

 • Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

a) online platebními kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard,

b) bankovním převodem na můj účet.

 V případě platební metody uvedené pod písmenem b)  obdržíte platební údaje v e-mailu po předchozí písemné domluvě.

 • Platební metoda uvedená pod písmenem a) je napojena na platební bránu společnosti Stripe Payments Europe, Limited is registered in Ireland, company number IE513174. Registered Office: The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland. Tato společnost poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a rychlých online převodů. Veškeré údaje v průběhu platby zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu výše uvedené společnosti a ze strany této společnosti mi nejsou předávány. Svůj dotaz k těmto platebním metodám můžete směřovat přímo na výše uvedené kontakty této společnosti.

 • Klienti mají na základě řádné objednávky právo na tzv. měsíční členství,  a to na dobu neurčitou na měsíční bázi s tím, že své měsíční členství mohou  zrušit nejdříve po uplynutí 1 roku (uhrazením 12 plateb). Následně je možné účet deaktivovat písemně (emailem zaslaným sucha.m@post.cz), a to bez uvedení důvodu. Výpověď je účinná k poslednímu dni měsíce, ve kterém je Lektorovi výpověď na jeho emailovou adresu zaslána. V případě platby členství u členské sekce, je nastaveno automatické strhávání z platební karty, prostřednictvím platební brány. K tomuto dává souhlas uživatel během nastavení platby při objednání digitálního obsahu členské sekce. Úhrada za měsíční členství se klientům strhává vždy  ke dni, ve kterém měsíční členství vzniklo, a to z bankovního účtu Klienta. V případě zvolení ročního nebo 3 letého platebního plánu se postupuje analogicky.

 

6. Zpracování a uchovávání osobních údajů klienta („subjektu osobních údajů“)

6.1.     Lektor získává osobní údaje objednatele na základě udělení „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“.

Tyto osobní údaje Lektor používá výhradně ve spojitosti s předsmluvní nabídkou, se vznikem smlouvy, s realizací dodávek dle smlouvy a s výkonem práv a povinností dle smlouvy v souladu s ustanoveními těchto VOP. Další informace k této problematice jsou součástí samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je k dispozici na webových stránkách Lektora.

 

7. Odstoupení od smlouvy

7.1      Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má klient za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku (toto ustanovení se neuplatní na klienta, který není spotřebitel), právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní s tím, že lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c )smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky Produktu, a to také prostřednictvím formuláře, který naleznete na webových stránkách Lektora www.mishabeauty.cz  Právo na odstoupení od smlouvy však nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu (tedy mimo jiné také zpřístupnění kursu Lektora v digitální formě na síti internet), nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Klient v této souvislosti dává výslovný souhlas k tomu, aby bylo ze strany Lektora splněno dříve, než uplyne 14 denní lhůta.

7.2      Klient, který není spotřebitel, může odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených občanským zákoníkem. Stejně tak spotřebitel může odstoupit ze všech důvodů (ve všech případech) stanovených občanským zákoníkem.

7.3      Lektor je povinen klientovi v případě řádného odstoupení od smlouvy vrátit částku plně odpovídající ceně zboží (kursů) a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od klienta přijal.

7.5      Lektor uhradí klientovi, který je spotřebitel, náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele na povinnost nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. j) (tj. lektor klientovi oznamuje, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou),

7.6      Lektor umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na webu. Přijetí odstoupení Lektor klientovi bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od Smlouvy potvrdí.​

 

8. Autorská práva

8.1      Veškerý obsah, který obdrží klient je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem jsou autoři příslušných autorských děl, popř. Lektor či jiní poskytovatelé licence. Předáním nebo zpřístupněním tohoto obsahu a účastí nevzniká klientům žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci plnění dle této smlouvy, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem Lektora či oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy. Klient nesmí používat obsah nebo jeho část získaný dle těchto obchodních podmínek, resp. smlouvy k nim náležející, nebo v souvislosti s ní jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby klient používal tento obsah nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Lektora. V případě, že by bez prokazatelného souhlasu Lektora klient šířil, kopíroval, nebo jinak technicky zpracoval způsobem, který by Lektorovi mohl způsobit újmu, obsah získaný na základě těchto obchodních podmínek, je klient povinen uhradit Lektorovi škodu, kterou mu tímto způsobí.

 

9. Práva z vadného plnění, reklamační řád

9.1    V případě, že se klientovi, který je spotřebitelem, na zaslaném produktu projeví vada do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Klient může vytknout vadu, která se na projeví v době dvou let od převzetí.

9.2    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

9.3    Reklamaci lze uplatnit u Lektora bez zbytečného odkladu po zjištění vad a vhodně se záležitostí naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Vytkl-li klient vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou klient nemůže zakoupený produkt užívat.

9.4    O reklamaci lze předem informovat i telefonicky nebo mailem.

9.5    Lektor reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Lektor se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle, než 30 dnů, podá klientovi do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace.

9.6    Ve věci odpovědnosti za vady může klient, který je spotřebitelem, požadovat dodání bezvadného produktu. Na přiměřenou slevu či odstoupení od smlouvy (a s tím i vrácení peněz) bude mít klient, který je spotřebitelem, nárok až v případě, že:

 • vadu Lektor odmítne odstranit nebo ji neodstraní,

 • se vada projeví opakovaně, 

 • je vada podstatným porušením smlouvy,

 • je z prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro klienta.

9.7    Klient sdělí lektorovi, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže klient změnit bez souhlasu lektora.

9.8    Práva z vadného plnění klientovi nenáleží v případě:

 1. vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením, nedodržením návodu,

 2. že klient věděl, že produkt má vadu, anebo vadu sám způsobil.

9.9    Peněžité částky, které má Lektor z důvodu vadného plnění vydat klientovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud uživatel odstoupí od smlouvy, vrátí Lektor na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy klient uplatnil u Lektora příslušné právo z vadného plnění.

9.10 Formulář pro uplatnění reklamace naleznete v elektronické podobě na Webu. Formulář můžete, ale nemusíte užít. To znamená, že můžete užít také jakýkoliv formulář, kterým nám sdělíte nezbytné údaje pro vyřízení vaší reklamace.

9.11 Při dodání nového produktu vrátí Lektor klientovi na náklady lektora původně dodaný produkt.

9.12 Lektor odpovídá klientovi, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že produkt

 1. a)odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

 2. b)je vhodný k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

 3. c)je dodán s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

9.14 Lektor odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím klientovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který klient věc koupil.

9.15 Vadu lze vytknout Lektorovi.

 

10. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských vzorů

10.1    V případě stížnosti k plnění Smlouvy či činnosti Lektora, kontaktujte Lektora na e-mailové adrese sucha.m@post.cz

10.2    Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.3    Pokud mezi Lektorem a klientem, kterým je spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

11.  Odpovědnost

11. 1 Jako klient berete na vědomí, že digitální obsah Produktů užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Lektor neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Digitální obsah Produktů nenahrazuje zdravotní péči.

11.2 Jako lektor se zavazuji zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají soukromí či obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta. Obsah konzultace je důvěrný.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1    Právní vztahy mezi lektorem a klientem neupravené těmito VOP, se dle výslovné dohody řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a v případě smluvního vztahu se spotřebitelem i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.2    Tyto VOP jsou zveřejněny na Webu Lektora a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích. Odesláním vyplněné Objednávky přes Web, klient stvrzuje, že je mu obsah VOP znám a že s ním souhlasí.

12.3    Tyto VOP ve formátu pdf či obdobném Lektor rovněž zašle klientovi v e-mailu potvrzujícím provedenou Objednávku.

12.5    Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.

12.6    Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

12.7    Tyto VOP jsou účinné od 1.4.2023.

12.8    Lektor je oprávněn VOP změnit nebo zrušit v případech, u kterých vyplývá rozumná potřeba jejich pozdější změny. V případě změny VOP se změněnými VOP řídí vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP.

12.8    V případě, že se Lektor rozhodne změnit či zrušit VOP, bude aktuálně platné a účinné znění VOP vždy zveřejněno na Webu a, případně i na dalších webových portálech Lektora, aby se s aktuálním zněním VOP mohli všichni zájemci o uzavření Smlouvy a další osoby seznámit.

12.9    Lektor získává osobní údaje objednatele na základě udělení „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“. Tyto osobní údaje Lektor používá výhradně ve spojitosti s předsmluvní nabídkou, se vznikem smlouvy, s realizací dodávek dle smlouvy a s výkonem práv a povinností dle smlouvy v souladu s ustanoveními těchto VOP. Další informace k této problematice jsou součástí samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je k dispozici na Webu.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Adresát: Michaela Suchá se sídlem V úvoze 224, 277 15 Tišice, e-mail sucha.m@post.cz

             

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Produktu, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

           Datum:

 

Podpis:

bottom of page